Verkoopvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1. Tenzij anders aangegeven door de tekst of anderszins door de omstandigheden, zijn deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden onderworpen aan de volgende definities: "KVM-CONHEAT" verwijst naar KVM-CONHEAT A / S, CVR-nr. 21387649. "koper" verwijst naar het bedrijf of de onderneming die een bestelling bij KVM-CONHEAT heeft geplaatst. "product" verwijst naar een of meer producten of diensten van KVM-CONHEAT. "Verkoop- en leveringsvoorwaarden" betekenen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, inclusief eventuele bijlagen.


2. GELDIGHEID

2.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle bestellingen, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten van KVM-CONHEAT.

2.2. Of de koper nu verwijst naar algemene inkoopvoorwaarden of andere standaardvoorwaarden die door de koper worden gebruikt of niet, de algemene inkoopvoorwaarden van de koper of andere standaardvoorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen van producten van KVM-CONHEAT door de koper.

2.3. KVM-CONHEAT behoudt zich het recht voor deze verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op.


3. AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN ACCEPTATIE

3.1. Alle aanbiedingen van KVM-CONHEAT, inclusief aanbiedingen op de KVM-CONHEAT-website, betekenen slechts een uitnodiging aan de koper om een ​​bestelling bij KVM-CONHEAT te plaatsen.

3.2. KVM-CONHEAT aanvaardt de bestellingen alleen schriftelijk van de koper en dergelijke bestellingen zijn na plaatsing 8 dagen bindend voor de koper.

3.3. Een bindende overeenkomst zal worden ondertekend zodra de Koper een schriftelijke bevestiging van KVM-CONHEAT heeft ontvangen.

3.4. Als KVM-CONHEAT een aanbieding indient die geen acceptatietermijn bevat, vervalt de aanbieding als deze niet binnen 30 dagen na de aanbiedingsdatum door de koper wordt aanvaard.

3.5. Als een orderbevestiging van KVM-CONHEAT afwijkt van de bestelling van de koper en de koper de afwijking niet accepteert, moet de koper binnen 8 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan KVM-CONHEAT kenbaar maken. Bij het ontbreken van een dergelijke kennisgeving, is de orderbevestiging van toepassing.

3.6. Wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke bestelling zijn alleen bindend voor KVM-CONHEAT als KVM-CONHEAT de koper een schriftelijke bevestiging voor hen heeft gegeven.


4. PRODUCTINFORMATIE

4.1. Productinformatie, inclusief prijzen, tekeningen, specificaties en dergelijke, evenals andere details in catalogi, advertenties, promotiemateriaal of elders, inclusief informatie die op de KVM-CONHEAT-website is geplaatst, is niet juridisch bindend en wordt slechts als indicatief beschouwd.

4.2. KVM-CONHEAT behoudt de titel van alle tekeningen en technische specificaties die beschikbaar zijn voor de koper en deze mogen daarom alleen worden gebruikt voor de bediening en het onderhoud van door KVM-CONHEAT geleverde producten. Dergelijke materialen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, meegedeeld of anderszins worden overgedragen aan niet-geautoriseerde derden. De materialen worden na beëindiging van de zakelijke betrokkenheid teruggestuurd naar KVM-CONHEAT.


5. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Prijzen in offertes, orderbevestigingen en andere referenties worden vermeld in EUR exclusief BTW, etc.

5.2. KVM-CONHEAT behoudt zich het recht voor om de prijzen in prijslijsten, brochures, websites en dergelijke zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5.3. KVM-CONHEAT behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen tot de leverdatum door te voeren als gevolg van gedocumenteerde wijzigingen in wisselkoersen, douanerechten, belastingen, vergoedingen, kosten en dergelijke, evenals wijzigingen in prijzen die door onderaannemers in rekening worden gebracht aan KVM- CONHEAT.

5.4. Betalingen worden geclaimd met facturen en binnen de in de betreffende factuur vermelde betalingstermijn.

5.5. Als de betaling wordt gedaan na de vervaldatum van de factuur, betaalt de koper rente over het verschuldigde bedrag van 2,5% per volledige of gedeeltelijke maand. KVM-CONHEAT is bovendien gerechtigd om een ​​herinneringstoeslag van EUR 30,00 per herinnering en een compensatiebedrag in rekening te brengen in overeenstemming met de bepalingen van de Danish Interest Act.

5.6. Als de betaling wordt verricht na de vervaldatum, behoudt KVM-CONHEAT zich het recht voor toekomstige leveringen aan de koper te doen onder voorbehoud van contante betaling of vooruitbetaling.

5.7. De koper is niet gerechtigd eventuele tegenvorderingen tegen KVM-CONHEAT uit te vaardigen en is niet gerechtigd om een ​​deel van de aankoopprijs van het product in te houden vanwege tegenvorderingen van welke aard dan ook.

5.8. Vracht- en administratiekosten bedragen altijd minimaal 25, - euro ongeacht de factuurwaarde.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. KVM-CONHEAT behoudt eigendomsrecht van het Product dat wordt verkocht totdat de aankoopprijs, inclusief rente en eventuele kosten, volledig is betaald. De koper is niet gerechtigd transacties aan te gaan die de eigendom van KVM-CONHEAT in het gedrang zouden brengen.


7. LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1. Leveringen vinden plaats ex works (6 Sverigesvej, DK-6100 Haderslev) in overeenstemming met Incoterms 2010.

7.2. De levertijd kan worden overeengekomen als een specifieke datum of binnen een specifieke periode. KVM-CONHEAT behoudt zich het recht voor om de levertijd aan te passen als de koper nalaat om binnen een redelijke termijn vóór de aflevering alle informatie of details te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling.

7.3. Indien KVM-CONHEAT naast de uitdrukkelijke aanvraag van de koper heeft ondernomen om de verzending te regelen, wordt de koper aansprakelijk voor het product zoals in het geval van een verkoop af fabriek. KVM-CONHEAT is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het product wordt toegebracht.

7.4. Als KVM-CONHEAT namens de koper het transport van de goederen regelt in overeenstemming met de uitdrukkelijke bestelling en instructies van de koper, garandeert KVM-CONHEAT op geen enkele manier dat het transport tegen de laagste kosten voor de koper wordt uitgevoerd .

7.5. KVM-CONHEAT zal alleen verzekeringen afsluiten als dit uitdrukkelijk met de koper is overeengekomen. Als algemene regel geldt dat een standaardverzekering de enige verzekerde verzekering is, tenzij een andere dekking in de overeenkomst is gespecificeerd.


8. VERTRAGING

8.1. Als de levering niet binnen de overeengekomen levertijd wordt uitgevoerd, kan de koper de levering claimen door een schriftelijke kennisgeving aan KVM-CONHEAT en een redelijke leveringstermijn vaststellen die niet korter mag zijn dan 6 weken. Wanneer KVM-CONHEAT de levering niet binnen deze verlengde termijn voltooit en een dergelijke fout niets te maken heeft met omstandigheden die onder de verantwoordelijkheid van de koper vallen, kan de koper door middel van een schriftelijke kennisgeving aan KVM-CONHEAT het gedeelte van de bestelling annuleren dat is vertraagd .

8.2. Als er echter opeenvolgende leveringen zijn overeengekomen, heeft de koper niet het recht om de volgende leveringen te annuleren, tenzij de koper documenteert dat KVM-CONHEAT de volgende leveringen niet binnen de afgesproken termijnen kan voltooien.

8.3. KVM-CONHEAT kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor exploitatieverliezen, tijdverlies, verlies van winst of enige andere indirecte verliezen en repercussies als gevolg van een vertraagde levering van producten aan KVM-CONHEAT, tenzij KVM-CONHEAT heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid .


9. VERZUIM OM GOEDEREN TE VERZAMELEN

9.1. Indien de koper na de leveringstermijn niet in staat is om het product te verzamelen of instructies te geven over verzending, is KVM-CONHEAT gerechtigd het product namens de koper tegen de best mogelijke prijs te verkopen.

9.2. Indien de koper ondanks een schriftelijk verzoek het product niet afhaalt, is KVM-CONHEAT gerechtigd het product voor de best mogelijke prijs namens de koper te verkopen. Dit geldt ook voor onderdelen die op maat zijn gemaakt in overeenstemming met de instructies van de koper.

9.3. Waar KVM-CONHEAT verlies lijdt in verband met het verzuim van de koper om de levering te incasseren, heeft KVM-CONHEAT recht op compensatie.


10. KLACHTEN EN INSPECTIERECHT

10.1. De koper zal het product bij ontvangst onderzoeken. Gebreken die ontdekt of ontdekt hadden moeten worden in verband met een dergelijk onderzoek of die later ontdekt worden, moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen nadat het gebrek ontdekt is of had moeten worden, schriftelijk aan KVM-CONHEAT worden gemeld.

10.2. De koper kan een klacht over de levering indienen binnen 12 maanden na de leveringsdatum.


11. DEFECTEN

11.1. Fouten in het product als gevolg van materiaal- en / of fabricagefouten worden, naar goeddunken van KVM-CONHEAT, hersteld door het defect te repareren of door het product opnieuw te leveren, op voorwaarde dat de koper een behoorlijke en tijdige klacht heeft ingediend met betrekking tot de fout conform met sub paragrafen 10.1 en 10.2. De koper kan geen aanspraak maken op andere gebreken en is daarom niet gerechtigd om compensatie of terugbetaling te eisen voor verliezen en uitgaven die de Koper mogelijk heeft gemaakt in verband met rectificatie of her levering.

11.2. Defecten die voortkomen uit onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, onjuiste installatie, aansluiting of bediening, ongeval, bliksem, spanningsvariatie, onjuiste werking, algemene elektrische storingen of reparaties die niet worden uitgevoerd of geïnitieerd door KVM-CONHEAT vallen niet onder de aansprakelijkheid van KVM-CONHEAT voor gebreken.

11.3. Wanneer rectificatie of her levering overeenkomstig sub paragraaf 11.1 niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, heeft de koper het recht om, behoudens de algemene bepalingen van het Deense recht en deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, de herstellingen te laten uitvoeren door een derde partij op kosten van KVM-CONHEAT, op voorwaarde dat de reparatiewerkzaamheden passend en redelijk zijn en dat KVM-CONHEAT het werk schriftelijk heeft aanvaard en goedgekeurd. Wanneer dergelijke reparaties door derden worden uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van KVM-CONHEAT beperkt tot de directe kosten die zijn gemaakt in verband met de reparatie van het product en de aansprakelijkheid van KVM-CONHEAT voor reparaties door derden mag nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het product .

11.4. Een vervanging of reparatie van producten geeft de koper een hernieuwde termijn van 12 maanden om een ​​klacht over de levering in te dienen. Vervolgens zal elke vervanging of reparatie dan onderworpen zijn aan algemene bepalingen inzake de beperking van het statuut.


12. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

12.1. Wat betreft materiële schade en persoonlijk letsel als gevolg van een defect in de door KVM-CONHEAT geleverde producten (productaansprakelijkheid), is KVM-CONHEAT alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de dwingende bepalingen van de wet. KVM-CONHEAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de eigendommen of andere bezittingen van de koper die bedoeld zijn voor commercieel gebruik.

12.2. De koper zal KVM-CONHEAT vrijwaren voor alle vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot de productaansprakelijkheid jegens KVM-CONHEAT door derden, voor zover KVM-CONHEAT niet aansprakelijk is jegens de koper onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

12.3. KVM-CONHEAT is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor exploitatieverliezen, tijdverlies, verlies van winst of andere indirecte verliezen en repercussies veroorzaakt door de levering door KVM-CONHEAT van een defect product aan de koper, tenzij de koper die KVM- CONHEAT heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.


13. OVERMACHT

13.1. KVM-CONHEAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van een bestelling als gevolg van overmacht situaties zoals natuurrampen, oorlog en mobilisatie, rebellie, oproer, staking, uitsluiting, elke andere vorm van industriële actie, tussenkomst van een overheidsinstantie / overheid, import of exportbeperkingen, brand, schade aan de KVM-CONHEAT-productiefabriek, ontbrekende of onvolledige leveringen door onderaannemers, enz. of uit een andere situatie buiten de controle van KVM-CONHEAT.

13.2. Indien tijdelijk of door een of meer van de bovengenoemde omstandigheden een foutloze of tijdige levering wordt voorkomen, wordt de levertijd verlengd met een periode die overeenkomt met de duur van het betreffende obstakel. Ontbrekende of vertraagde leveringen van materialen van onderaannemers worden beschouwd als een geval van overmacht dat de door KVM-CONHEAT opgegeven levertijd verlengt. Als het obstakel belet dat een levering plaatsvindt of een levering alleen mogelijk maakt met onevenredig hoge kosten, behoudt KVM-CONHEAT zich het recht voor om de respectieve bestelling te annuleren.


14. PRODUCTRETOUREN

14.1. Producten van KVM-CONHEAT in de vorm van stadsverwarmingsunits of de daarbij behorende accessoires mogen alleen worden geretourneerd voor zover KVM-CONHEAT vooraf schriftelijke toestemming geeft en alleen wanneer de verpakking ongebroken en onbeschadigd is.

14.2. De kosten die voortvloeien uit retouren, zijn voor rekening van de koper.

14.3. De geretourneerde producten zullen worden gecrediteerd tegen de factuurwaarde met een korting van 20%. 14.4. Het recht op teruggave in overeenstemming met sub paragraaf 14.1 is van toepassing gedurende 3 maanden vanaf de leveringsdatum.


15. GARANTIE

15.1. KVM-CONHEAT biedt een garantieperiode voor alle producten van 2 jaar vanaf de gedocumenteerde datum van levering. De garantie dekt materiaal-, fabricage- en ontwerpfouten. Het is de verplichting van de individuele koper om kleine lekken in schroefkoppelingen aan te spannen en te elimineren die het gevolg zijn van trillingen tijdens transport.

15.2. Wanneer reparaties ter plaatse worden uitgevoerd, levert KVM-CONHEAT nieuwe vervangingsonderdelen, maar dekt niet de installatiekosten.

15.3. De bepalingen van de sub paragraaf 15.1 en 15.2 zijn alleen van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De installateur heeft contact opgenomen met KVM-CONHEAT voorafgaand aan het begin van de reparatie of vervanging en er is een schriftelijke overeenkomst bereikt over de omvang van de reparaties.
- De installateur heeft het serienummer van het product vermeld wanneer contact werd opgenomen met KVM-CONHEAT.
- De installateur heeft binnen 10 dagen na de vervanging / reparatie een kopie van de inkoopfactuur of installatiefactuur en het defecte productgedeelte naar KVM-CONHEAT gestuurd.

15.4. De garantie dekt niet:
- Regelmatige service- en onderhoudswerkzaamheden.
- Compensatie of kosten die verband houden met iets anders dan de hierboven vermelde omstandigheden of met persoonlijk letsel veroorzaakt door mogelijke defecten in het Product.
- Vervanging van gewone slijtagedelen, noodzakelijk door natuurlijke slijtage.
- Als het product is gebruikt met een temperatuur, spanning of druk die afwijkt van de specificaties op het typeplaatje.
- Als de schade is ontstaan ​​door vorst, blikseminslag, droogkoken of het gevolg is van kalk- of overdruk. - Als het product reparaties of andere interventies heeft ondergaan, afgezien van aansluiting op het elektriciteitsnet in overeenstemming met de voorschriften, en de reparatie of tussenkomst de oorzaak van de schade is.
- Berekening van de warmtewisselaar en de high-output tank, omdat de schaal vaak het resultaat is van een onjuiste installatie of gebruik van het product. - Schade veroorzaakt door sluipwater en verborgen waterinstallaties.
- Schade veroorzaakt tijdens transport. De vervoerder moet van dergelijke schade op de hoogte worden gebracht.
- Verhoogde of extra uitgaven in verband met reparaties of vervangingen uitgevoerd tijdens het weekend, op wettelijke feestdagen of buiten de normale werkuren.
- Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud of service aan het product.
- Als het product zo is geplaatst dat het onmiddellijke onderhoud wordt belemmerd. Wanneer het product moeilijk toegankelijk is, wijst KVM-CONHEAT elke verantwoordelijkheid af voor eventuele extra kosten die als gevolg daarvan kunnen worden gemaakt.
- Als het product niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, zie cf. de instructies voor installatie en gebruik van het betreffende product.

15.5. De garantievoorwaarden die op elk moment van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de KVM-CONHEAT-website.


16. EXPORT

16.1. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat het gekochte product legaal kan worden gebruikt in het land van herkomst van de koper en voor de door de koper beoogde doeleinden, inclusief het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van de producten door overheidsinstanties of particulieren voor import en gebruik.

16.2. De koper is als enige verantwoordelijk voor alle kosten in verband met kredietbrieven en voor uitgaven in verband met extern geverifieerde documentatie.


17. GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

17.1. Indien een of meer van de bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig of onwettig worden verklaard of niet-toepasselijk blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen.


18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

18.1. KVM-CONHEAT heeft het recht, zonder de toestemming van de koper, om al zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van een bestelling aan derden over te dragen.


19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

19.1. Alle geschillen tussen KVM-CONHEAT en de koper die kunnen ontstaan in verband met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, inclusief geschillen die verband houden met het bestaan of de geldigheid van een overeenkomst of de interpretatie van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zullen worden beslecht overeenkomstig de Deense wet. De bepalingen van het Deense internationale privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) worden echter buiten beschouwing gelaten.

19.2. Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met de zakelijke relatie tussen de partijen, zoals geregeld in deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden beslecht door arbitrage bij het Deense Instituut voor Arbitrage in overeenstemming met de voorschriften van het Instituut dat van toepassing is op het moment dat de arbitrageprocedure wordt ingeleid.


CONTACT ONS

Tel: (+31) 6 20709439
Fax: (+45) 74 53 27 07

KVM-Genvex A/S
Sverigesvej 6
DK-6100 Haderslev

Copyright © 2018 KVM-CONHEAT. Alle rettigheder forbeholdes.